Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam tại Đà Nẵng

Tên và số hợp đồng

 

Ngày ký hợp đồng

10/2009 

Ngày hoàn thành

3/2010

Giá hợp đồng

3.288.474.000 đồng

Giá trị nhà thầu đảm nhiệm

3.026.283.000 đồng

Tên dự án

Công trình : Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam tại Đà Nẵng

Hạng mục

Xây lắp

Tên Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Điện thoại/fax:

 

Email:

 

Mô tả tính chất t­ương tự

1.Loại, cấp Công trình

Cấp 3

2. Về giá trị

3.026.283.000 đồng

3. Về quy mô thực hiện

 

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

 Thi Công mới

5. Các đặc tính khác