Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Sửa chữa các xưởng sản xuất-Kho-Phòng cơ điện 192,647 192,647 5/2014 5/2014 Công ty Cổ phần Dược TW Medipharco-Tenamyd Việt Nam

Tên hợp đồng

(tính chất công trình)

Tổng Giá trị hợp đồng

(ngàn

đồng)

Giá trị do nhà thầu thực hiện (ngàn đồng)

Thời hạn hợp đồng

Tên cơ quan ký hợp đồng

(chủ đầu tư)

Tên Nước

Công trình: Sửa chữa các xưởng sản xuất-Kho-Phòng cơ điện

192,647

192,647

5/2014

5/2014

Công ty Cổ phần Dược TW Medipharco-Tenamyd

 

Việt Nam