Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Dự án Sân bay hành khách quốc tế Đà Nẵng, hạng mục: Các hạng mục bổ sung Khu vệ sinh cho phòng chờ tầng 1, tầng 3, phòng chờ khách VIP tại tầng 1

Tên và số hợp đồng

251/HĐ-XL

Ngày ký hợp đồng

25/10/2012

Ngày hoàn thành

01/2013

Giá hợp đồng

3.684.136.000 đồng

Giá trị nhà thầu đảm nhiệm

3.400.000.000 đồng 

Tên dự án

Dự án Sân bay hành khách quốc tế Đà Nẵng, hạng mục: Các hạng  mục bổ sung Khu vệ sinh cho phòng chờ tầng 1, tầng 3, phòng chờ khách VIP tại tầng 1

Hạng mục

Xây lắp

Tên Chủ đầu tư

Ban QLDA sân bay quốc tế Đà Nẵng

Điện thoại/fax:

 

Email:

 

Mô tả tính chất t­ương tự

1.Loại, cấp Công trình

Cấp 4

2. Về giá trị

3.400.000.000 đồng 

3. Về quy mô thực hiện

 

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

 Thi Công sửa chữa bổ sung hạng mục Công trình trong điều kiện Sõn bay vẫn đang hoạt động

5. Các đặc tính khác