Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Công ty Cổ phần Dược TW Medipharco-Tenamyd, hạng mục: Sơn sửa chữa các xưởng sản xuất kho

Tên hợp đồng

(tính chất công trình)

Tổng Giá trị hợp đồng

(ngàn

đồng)

Giá trị do nhà thầu thực hiện (ngàn đồng)

Thời hạn hợp đồng

Tên cơ quan ký hợp đồng

(chủ đầu tư)

Tên

nước


Công trình: Công ty Cổ phần Dược TW Medipharco-Tenamyd, hạng mục: Sơn sửa chữa các xưởng sản xuất kho

380,642

424,136

8/2010

10/2010

Công ty Cổ phần Dược TW Medipharco-Tenamyd

Việt Nam