Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Công trình: QNXL3-Bệnh viện đa khoa huyện Đông Giang, hạng mục: Khối nhà dãy 2; Khối nhà dãy 3; Nhà đại thể; Nhà để xe CBCNV; Hành lang-cầu nối; Kè-Tường rào; Hệ thống xử lý nước thải

Tên hợp đồng

(tính chất công trình)

Tổng Giá trị hợp đồng

(ngàn

đồng)

Giá trị do nhà thầu thực hiện (ngàn đồng)

Thời hạn hợp đồng

Tên cơ quan ký hợp đồng

(chủ đầu tư)

Tên

nước


Công trình: QNXL3-Bệnh viện đa khoa huyện Đông Giang, hạng mục: Khối nhà dãy 2; Khối nhà dãy 3; Nhà đại thể; Nhà để xe CBCNV; Hành lang-cầu nối; Kè-Tường rào; Hệ thống xử lý nước thải

13.951,070

13.951,070

02/2012

02/2013

Ban QLDA Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Quảng Nam

Việt Nam