Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Nhà máy sợi thủy tinh- Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản

Tên và số hợp đồng

 

Ngày ký hợp đồng

10/2009 

Ngày hoàn thành

3/2010

Giá hợp đồng

3.363.011.000 đồng

Giá trị nhà thầu đảm nhiệm

3.363.011.000 đồng

Tên dự án

Công trình : Nhà máy sợi thủy tinh

Hạng mục

Xây lắp

Tên Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khóang sản Quảng Nam

Điện thoại/fax:

 

Email:

 

Mô tả tính chất t­ương tự

1.Loại, cấp công trình

Cấp 3

2. Về giá trị

3.363.011.000 đồng

3. Về quy mô thực hiện

 

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

 Thi công mới

5. Các đặc tính khác