Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Cống thúat nước và nền đường tổ 7 phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Tên hợp đồng

(tính chất công trình)

Tổng Giá trị hợp đồng

(ngàn

đồng)

Giá trị do nhà thầu thực hiện (ngàn đồng)

Thời hạn hợp đồng

Tên cơ quan ký hợp đồng

(chủ đầu tư)

Tên

nước


Công trình: Cống thúat nước và nền đường tổ 7 phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

285,905

285,905

7/2009

10/2009

UBND phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

Việt Nam