Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Cải tạo CTN và bê tong nền đường tổ 19-23 phường Bình Thuận

Tên hợp đồng

(tính chất công trình)

Tổng Giá trị hợp đồng

(ngàn

đồng)

Giá trị do nhà thầu thực hiện (ngàn đồng)

Thời hạn hợp đồng

Tên cơ quan ký hợp đồng

(chủ đầu tư)

Tên Nước

Công trình: Cải tạo CTN và bê tong nền đường tổ 19-23 phường Bình Thuận

218,872

225,926

4/2014

5/2014

Ban QLCT XDCB quận Hải Châu

Việt Nam